ادبیات پرسشنامه الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی