ادبیات پرسشنامه راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی