ادبیات پرسشنامه سازگاری اجتماعی بیماران نقص بینایی