ادبیات پرسشنامه قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی