ادبیات پرسشنامه مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت