ادبیات پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی