شاخص ها و نشانه های وجدان کاری معیاری برای ارزیابی مدیرجهادی