فیلم شماتیکی از کوپل دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی