فیلم مقدار نمونه مورد نیاز برای تزریق در کروماتوگرافی گازی