مقاله ترجمه شده استراتژی های فناوری و رقابت ، مقایسه نوآوری های apple و microsoft