مقاله ترجمه شده اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدراتها