مقاله ترجمه شده بررسی خواص پودر پلی (وینیل کلراید)