مقاله ترجمه شده بهينه سازي براي طراحي و آموزش شبكه هاي عصبي