مقاله ترجمه شده خوشه بندي پروتكل مسيريابي براي تعادل انرژي شبكه حسگر بيسيم