مقاله ترجمه شده نانو کریستال ها، نانو سیم ها و نانو لایه ها