مقاله ترجمه شده پیری، ظرفیت عملکردی و آموزش تمرین برونگرا