مقیاس ارتباط با حیوان خانگی پورسکی و همکاران (CABS)