مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، 2009