مقاله ترجمه شده منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند