مقاله ترجمه شده نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید