پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی (1393)