پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004)