پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017)