رسشنامه نیاز به منحصربه فرد بودن در مصرف کننده – تیان و همکاران