پرسشنامه اثرات اجتماعی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات( منتظری، 1392)