پرسشنامه استقامت و پایداری – فرم کوتاه (Grift-s)داک ورث و همکاران 2007