پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶