پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴).