پرسشنامه اعتماد به نام تجاری کمال زهیر و همکاران(2011: به نقل از پزشکان، 1393).