پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند، 1995