پرسشنامه استاندارد الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان