پرسشنامه بازاریابی اینترنتی مقیمی(1390 به نقل از عظیمی تمرین، 1393).