پرسشنامه استاندارد بهبود موفقیت بازاریابی دنیس آرنت و میشل ویتمن ( ۲۰۱۴؛ به نقل از اشتیاق، ۱۳۹۳).