پرسشنامه تجربه دوره های آموزشی ویلسون و همکاران 1997