پرسشنامه تصویردرک شده از شرکت حقیقی و همکاران (1389؛ به نقل از هادی نژاد، 1393).