پرسشنامه تعهد سازماني پورتر (1974؛ به نقل از محرابي فر، 1393).