پرسشنامه تعهد سازمانی (Zopiatis et al., 2014؛ به نقل از برهانی نیا، 1393).