پرسشنامه تعهد کارکنان تسینگ (2011؛ به نقل از صدیقی پاشاکی، 1393).