پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر ۱۹۸۸