پرسشنامه استاندارد توانمند سازی سازمانی محقق ساخته ۱۶ سوالی