پرسشنامه استاندارد توانمند سازی هایس(۱۹۹۴؛ به نقل از دیوبار، ۱۳۹۳).