پرسشنامه خودکارآمدی شوارتزر و جروسلم 1995- 3 سوالی