پرسشنامه استاندارد خود کار آمدی جنسی وزیری و لطفی (۱۳۹۲)