پرسشنامه استاندارد درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی