پرسشنامه استاندارد راهبردهای مقابله با درد (میگرن)