پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری مگنوس (۱۹۹۸؛ به نقل از قره خانی دیگه سرایی، ۱۳۹۲).