پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز ( رابینز ، ۱۳۸۶؛ به نقل از مالمیر، ۱۳۹۳).