پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز ( رابینز ، 1386؛ به نقل از مالمیر، 1393).