پرسشنامه استاندارد سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی