پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A)