پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (۲۰۰۴) ۲۸ سوالی